فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

شماره نخست فصلنامه پیشرو منتشر شد!

از فروردین سال 1401 بر آن شدیم تا در قالب یک نشریه به چیستی کارآفرینی و توسعه و رابطه بین این دو بپردازیم. هدف آن بود که با توجه به چشم انداز پیش رو، در حدود وسع خود مانع طغیان جامعه دانشگاهی شویم. به دیگر سخن شرایط را نامساعد و آرامش حاکم بر جامعه را آرامش قبل از طوفان می دانستیم. با این تفاسیر وارد میدان عمل شدیم اما در آستانه اتمام کار، اعتراضات آغاز شد. با این حال معتقدیم پیشرو می تواند نگاه متفاوتی را نمایندگی کند و پتانسیل جوانان و خاصه دانشگاهیان را با خانواده صنعتی و صاحب سرمایه کشور پیوند دهد. به امید آنکه نه فقط در بعد نظری که از جنبه عملی رنجی از رنج های ملت ایران کم کنیم. بی نیاز از گفتن است که در این مسیر به نقد صریح و بی پرده همه هموطنان نیازمندیم ولو آنکه شماره دیگری در میان نباشد!

اگر می پسندید به اشتراک بگذارید.

فهرست مطالب

بخش اول: کارآفرینی و توسعه

بخش دوم: کارآفرینی در ایران