فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو
شک نکنید که گروه کوچکی از شهروندان متفکر و متعهد می توانند جهان را تغییر دهند.
 مید
مارگارت مید
جامعه شناس

💡می توانیم موجب تغییر شویم؟

فساد، ناکارآمدی، عدم شفافیت، فقدان شایسته سالاری، عدم احترام به سبک زندگی و … فقط گوشه ای از چالش های جامعه در حال گذار ماست. تجربه ای که ملل توسعه یافته جهان نیز مدت زیادی با آن ها دست و پنجه نرم کرده اند. با این حال شناخت این که چه عواملی موجب عقب ماندگی و چه معبر یا معابری موجب برون رفت از آن می شود، محل بحث و اختلاف نظر است. در این بين مهم ترین پرسش جامعه یا دست کم شهروندان دغدغه مند این است: “چاره چیست؟” در فصلنامه “پیشرو“، تلاش می کنيم جدا از سفیدنمایی یا سیاه نمایی مرسوم و با تکیه بر نیروی علم و اراده، به این پرسش پاسخ دهیم. کوتاه سخن آنکه جدا از سختی توسعه، نقش کارآفرینان را نشان داده و در جهت هر چه روشن تر شدن افکار عمومی، بویژه دانشگاهیان و البته تلاش برای شبکه سازی و مشارکت در تغییر وضع موجود، گامی عینی برداریم.

تیم پیشرو

سپهر ساغری
09113392785
سپهر ساغری
سردبیر
یلدا دنیائی مبرز
09112308203
یلدا دنیایی مبرز
عضو هیئت تحریریه
معصومه اشتیاقی
09119548947
معصومه اشتیاقی
عضو هیئت تحریریه
 شریف
زهرا آقاجانی
عضو هیئت تحریریه
مهناز کرمی
مهناز کرمی
عضو هیئت تحریریه
 غلامی
شهاب غلامی
کارتونیست
 اسکندری
شادی اسکندری
کارتونیست
 حسینی
متین حسینی
عضو هیئت تحریریه
فاطمه کاظمی
فاطمه کاظمی
عضو هیئت تحریریه
 صادقی
ماهرخ صادقی
عضو هیئت تحریریه
مهدی احمدی
ویراستار
پروین رستمی
گرافیست