فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

همکاری با پیشرو

پیشرو از همکاری و تعامل با نویسندگان، مترجمان و دیگر علاقمندان به حوزه رسانه، استقبال می کند. اگر جدا از تخصص نسبت به توسعه ایران احساس تعهد می کنید، جای شما در پیشرو خالی است.