فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

شماره نخست فصلنامه پیشرو منتشر شد!

از فروردین سال 1401 بر آن شدیم تا در قالب یک نشریه به چیستی کارآفرینی و توسعه و رابطه بین این دو بپردازیم. هدف آن بود که با توجه به چشم انداز پیش رو، در حدود وسع خود مانع طغیان جامعه دانشگاهی شویم. به دیگر سخن شرایط را نامساعد و آرامش حاکم بر جامعه را آرامش قبل از طوفان می دانستیم. با این تفاسیر وارد میدان عمل شدیم اما در آستانه اتمام کار، اعتراضات آغاز شد. با این حال معتقدیم پیشرو می تواند نگاه متفاوتی را نمایندگی کند و پتانسیل جوانان و خاصه دانشگاهیان را با خانواده صنعتی و صاحب سرمایه کشور پیوند دهد. به امید آنکه نه فقط در بعد نظری که از جنبه عملی رنجی از رنج های ملت ایران کم کنیم. بی نیاز از گفتن است که در این مسیر به نقد صریح و بی پرده همه هموطنان نیازمندیم ولو آنکه شماره دیگری در میان نباشد!

ارزش های پیشرو

پرهیز از سفید یا سیاه نمایی

ذکر مصیبت را روشنفکری نمی دانیم. در پیشرو متکی بر نظر متخصصین و کارشناسان، به مخاطبین راه حل های عینی ارائه می کنیم.

ارائه راهکار

پیشرو در نظر دارد ضمن پرداختن به چیستی و رسالت کارآفرینی، راهکارهای نوآورانه برای چالش های مزمن جامعه ایران پیشنهاد کند.

دسترسی رایگان

پیشرو وابسته به پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و زیر نظر مرکز کارآفرینی دانشگاه، به صورت رایگان منتشر می شود.

در خبرنامه پیشرو عضو شوید!

با عضویت در خبرنامه پیشرو، نسخه دیجیتال فصلنامه به صورت رایگان برای شما ارسال خواهد شد.

فصلنامه پیشرو

به توسعه ایران می اندیشد

پیشرو محفل آن دست از شهروندانی است که دغدغه توسعه ایران را دارند و به دنبال آن اند که جدا از بحث های نظری در میدان عمل نیز گرهی باز کنند. با این توضیح، پیشرو ضمن همکاری با کارشناسان تلاش می کند با بررسی دلایل توسعه نیافتگی ایران، راه حل های فناورانه برای پاسخ به چالش های جامعه ایران ارائه کند. به بیانی دیگر پیشرو تاثیر و جایگاه کارآفرینی در دستیابی به توسعه را مورد ارزیابی قرار می دهد. با این توضیح ️دانشگاهیان، نوآوران، پژوهشگران، کارآفرینان و هر آن کس که نسبت به توسعه ایران دغدغه دارد، مخاطب و همراه “پیشرو” است. ناگفته پیداست در این مسیر جدا از حمایت کلیه شهروندان دغدغه مند، به نقد و نصیحت ایشان هم نیازمندیم. شایان ذکر است که پیشرو وابسته به پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و زیر نظر مرکز کارآفرینی دانشگاه، منتشر می شود.