فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

تماس با ما

دانشگاهیان، نوآوران، پژوهشگران، کارآفرینان و هر آن کس که نسبت به توسعه ایران دل نگرانی دارد، مخاطب و همراه “پیشرو” است. ناگفته پیداست در این مسیر جدا از حمایت کلیه شهروندان دغدغه مند، به نقد و نصیحت ایشان هم نیازمندیم.