فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

نشریه پیشرو

به توسعه ایران می اندیشد

تلاش پدران و مادران ما از دوران مشروطیت تا امروز با فرازها و فرودهای متعددی همراه بوده است. با این حال و برغم همه ناملایمات، بارقه امید به توسعه ایران خاموش نشده است. ما نیز در نشریه پیشرو  تلاش می کنیم به دور از بلند پروازی از یک سو یا نادیده گرفتن فرصت ها از سوی دیگر، در مورد توسعه و نقش کارآفرینان جهت دست یابی به آن، گفتگو کنیم. در این مسیر همکاری تبلیغاتی با کارآفرینان، پژوهشگران، نوآوران، صاحبین کسب و کار و … می تواند جدا از تقویت استقلال مالی نشریه به توسعه شبکه همکاران و برداشتن گامی عینی در مسیر توسعه ایران بزرگ بیانجامد. شاید این آخرین شماره پیشرو باشد با این حال تلاش می کنیم مفید و موثر باشیم و گامی هر چند کوچک در جهت توسعه کشورمان برداریم. با این توضیح اگر اهداف پیشرو را مفید و مثبت ارزیابی می کنید، می توانید با حمایت مادی یا معنوی خود از این نشریه حمایت کنید.