فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

شماره دوم فصلنامه پیشرو

“این مملکت درست نمی شود!” یکی از رایج ترین عبارات بسیاری از ما ایرانیان است. شاید تسلط حاکمیت بر جامعه یکی از مهم ترین عوامل پدید آمدن این انگاره در اذهان بسیاری از ما ایرانیان باشد. چرا؟ چون نقش کنشگرانه خود را بی ثمره و بی فایده می دانیم. به هر روی در شماره دوم فصلنامه پیشرو، ضمن گفتگو با متخصصینی چون دکتر مقصود فراستخواه، جامعه شناس و استاد دانشگاه و جناب آقای عادل طالبی، استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، به بررسی پیشگویی خودمحقق کننده و ارتباط آن با توسعه در جامعه ایران پرداخته ایم.

شماره نخست فصلنامه پیشرو

از فروردین سال 1401 بر آن شدیم تا در قالب یک نشریه به چیستی کارآفرینی و توسعه و رابطه بین این دو بپردازیم. هدف آن بود که با توجه به چشم انداز پیش رو، در حدود وسع خود مانع طغیان جامعه دانشگاهی شویم. به دیگر سخن شرایط را نامساعد و آرامش حاکم بر جامعه را آرامش قبل از طوفان می دانستیم. با این تفاسیر وارد میدان عمل شدیم اما در آستانه اتمام کار، اعتراضات آغاز شد. با این حال معتقدیم پیشرو می تواند نگاه متفاوتی را نمایندگی کند و پتانسیل جوانان و خاصه دانشگاهیان را با خانواده صنعتی و صاحب سرمایه کشور پیوند دهد. به امید آنکه نه فقط در بعد نظری که از جنبه عملی رنجی از رنج های ملت ایران کم کنیم. بی نیاز از گفتن است که در این مسیر به نقد صریح و بی پرده همه هموطنان نیازمندیم ولو آنکه شماره دیگری در میان نباشد!