کارآفرینی پلی به‌سوی توسعه؟

جامعۀ ایران جامعه‌ای در حال گذار است؛ جامعه‌ای که نظام ارزشی پیشینش در حال نابودی و الگوهای ارزشی جایگزینش در حال شکل‌گیری است. موقعیتی که در آن کهنه در حال دود شدن و به هوا رفتن و نو در حال «شدن» است؛ در این وضعیت چگونگی «شدن» بسیار مهم است. در این میان به گمان …

کارآفرینی پلی به‌سوی توسعه؟ ادامه »